Temple gallery

Laksha Pushparchana

Annadanam

Guru Pornimi Vedukalu and Baba Phadukas

Laksha Pushparchana

Annadanam

Guru Pornimi Vedukalu and Baba Phadukas